Home
ANONYMISERT VERSJON

PVN-2022-04 Avvisning av klage på grunn av oversittet klagefrist

Datatilsynets referanse: 
20/01808-24

Personvernnemndas vedtak 22. mars 2022 (Mari Bø Haugstad, Bjørnar Borvik, Line Coll, Hans Marius Graasvold, Hans Marius Tessem, Morten Goodwin)

Saken gjelder klage fra A på Datatilsynets vedtak om avvisning av hans klage 2. februar 2022 fordi den var for sent framsatt.

Sakens bakgrunn

A kontaktet Fylkesmannen (Statsforvalteren) i Vestland 21. mars 2020 og ønsket at det ble opprettet tilsynssak overfor Nasjonalt register for leddproteser (NLR). Fylkesmannen la til grunn at As henvendelse gjaldt retting og sletting av personopplysninger i NLR og oversendte saken til Datatilsynet 3. april 2020 for eventuell oppfølging.

Nasjonalt register for leddproteser er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister hvor det registreres operasjoner relatert til leddproteser. Det registreres bare komplikasjoner som medfører operasjoner/reoperasjoner, og ikke komplikasjoner eller problemer med proteseleddet som ikke medfører operasjoner. Innsamling av opplysningene krever pasientens samtykke, og pasienten kan når som helst i etterkant kreve opplysningene slettet.

Datatilsynet fører tilsyn med behandling av personopplysninger i helseregistre, jf. helseregisterloven § 26 og personopplysningsloven § 20. Datatilsynet la til grunn at As henvendelse gjaldt mangelfull eller uriktig registrering av personopplysninger i NLR.

Datatilsynet ba Helse Bergen HF Haukeland universitetssykehus, som er behandlingsansvarlig for NLR, om å redegjøre for saken. Haukeland sykehus ga sin redegjørelse 19. mai 2021. Det framkommer av redegjørelsen at det hadde vært registrert opplysninger om A i registeret etter en operasjon, men at disse opplysningene ble slettet etter hans anmodning i 2017. Proteseregisteret behandlet derfor ikke lenger opplysninger om A.

Datatilsynet mottok flere henvendelser fra A i den perioden saken var til behandling hos tilsynet. I tillegg til klagen over registrerte opplysninger i NLR mener A også at han har vært utsatt for feilbehandling blant annet ved Helsehuset Kongsberg AS og at røntgenbilder er manipulert m.m. Datatilsynet er ikke klageinstans for den delen av klagen som gjelder medisinskfaglige forhold, herunder anførsler om feilbehandling. Datatilsynet har derfor begrenset sin behandling av saken til den delen av klagen som gjelder registrering av opplysninger i NLR, jf. helseregisterloven § 26.

Datatilsynet konkluderte i vedtak 26. august 2021 at NLR ikke behandlet opplysninger om A i strid med loven og avsluttet saken. Det framkommer av vedtaket at en eventuell klage må sendes innen tre uker.

A klaget over Datatilsynet vedtak 2. februar 2022.

Datatilsynet avviste klagen 15. februar 2022 som for sent framsatt.Tilsynet vurderte oppreisning for fristoversittelsen, men kom til at det ikke forelå noen særlige grunner som tilsa oppreisning.

A klaget rettidig på avvisningsvedtaket 21. februar 2022. Datatilsynet fant ikke grunnlag for å endre sin avgjørelse og sendte saken til Personvernnemnda 24. februar 2022. A ble orientert om saken i brev fra nemnda, og fikk anledning til å komme med kommentarer. A har i e-poster til nemnda 9., 15. og 18. mars 2022 gitt sine kommentarer.

Saken ble behandlet i nemndas møte 22. mars 2022. Personvernnemnda hadde følgende sammensetning: Mari Bø Haugstad (leder), Bjørnar Borvik (nestleder), Line Coll, Hans Marius Graasvold, Hans Marius Tessem og Morten Goodwin. Sekretariatsleder Anette Klem Funderud var også til stede.

As syn på saken i korte trekk

Han klager på Datatilsynets avgjørelse om å avvise klagen hans.

Han anser seg først og fremst som en varsler og har meldt to saker inn til Datatilsynet. Den første gjelder saken som Statsforvalteren i Vestland oversendte til Datatilsynet angående NLR. Den andre saken gjelder feiloperasjon, manipulering og forfalskning av en CD tatt på Helsehuset i Kongsberg.

Det har vært svikt i Datatilsynets saksbehandling. Behandlingstiden ble stipulert til seks måneder, men det tok 1 ½ år. Han fikk ingen tilbakemelding underveis, avtaler ble ikke overholdt og han fikk ikke kontakt med saksbehandler.

Datatilsynet unnskylder seg med at de ikke har kunnskap om det ene eller andre. Datatilsynet kan innhente kompetanse selv. Datatilsynet har mange gode unnskyldninger og beskytter forvaltningen, slik alle andre har gjort.

Personvernnemndas vurdering

Fristen for å klage på et vedtak er tre uker regnet fra det tidspunktet parten fikk underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29.

Datatilsynets vedtak om å avslutte saken vedørende NRLs behandling av personopplysninger er datert 26. august 2021 og tilsynet har opplyst at det ble sendt ut dagen etter, den 27. august. As klage er sendt 2. februar 2022, dvs. mer enn fem måneder senere. Selv om postgangen noen ganger bruker lang tid, er det ingen tvil om at klagefristen er overskredet med flere måneder og at klagen dermed er framsatt for sent, jf. forvaltningsloven § 29.

En klage som kommer inn etter fristens utløp, kan unntaksvis behandles dersom parten «ikke kan lastes for å ha oversittet fristen» eller dersom «særlige grunner» gjør det rimelig at klagen likevel blir prøvd, jf. forvaltningsloven § 31 andre ledd bokstav a og b.

I Norsk Lovkommentar, note 841 og 842 uttaler professor Jan Fridthjof Bernt følgende om når fristoversittelsen er unnskyldelig:

«Fristoversittelsen vil først og fremst være unnskyldelig dersom det ikke er gitt orientering om klagefristen som påbudt i [forvaltningsloven] § 27, men også subjektive forhold som ulykke, alvorlig sykdom eller lignende vil etter omstendighetene være grunnlag for å ta klagen under behandling, til tross for at den er for sent fremsatt.

Ved bedømmelsen av betydningen av hvor stor fristoversittelsen er, må det kunne legges vekt på om den klageberettigede hadde grunn til å anta at han eller hun kunne sende klage etter fristen.»

Om «særlige grunner» uttaler Bernt videre i note 843:

«I lovproposisjonen, Ot.prp. nr. 3 (1976-77) s. 91-92, nevnes særskilt at det ofte vil være rimelig å behandle klager over "rettsanvendelsen" fordi "rettsspørsmålet ikke derved bringes ut av verden". En tok formodentlig sikte på at organet senere likevel kan komme til å måtte vurdere dette igjen, og at det kan komme på spissen gjennom en rettssak bl.a. dersom vedkommende tiltales for å ha overtrådt vedtaket.»

Datatilsynet har gitt opplysninger om klagefristen på tre uker i sitt avsluttende vedtak. Det foreligger ingen opplysninger om subjektive forhold hos A som skulle tilsi en utvidelse av klagefristen. Nemnda er etter dette enig med Datatilsynet i at fristoversittelsen ikke er unnskyldelig.

Etter nemndas vurdering foreligger det heller ingen andre særlige grunner til at klagen likevel bør tas opp til ny behandling. Datatilsynet har foretatt en forsvarlig undersøkelse av saken, hvor opplysninger også er innhentet fra NRL. Nemnda slutter seg til Datatilsynets vurderinger om at saken ikke reiser prinsipielle spørsmål og nemnda kan heller ikke se at Datatilsynets vedtak inneholder noen feil eller mangler. Også hensynet til forvaltningen tilsier etter nemndas vurdering at denne saken nå avsluttes.

Datatilsynets vedtak om å avvise As klage fordi vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, opprettholdes, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd.

A får ikke medhold i sin klage.

Vedtaket er enstemmig.

Konklusjon

Datatilsynets vedtak om avvisning av klage opprettholdes.

Oslo, 22. mars 2022

Mari Bø Haugstad

Leder