Home

PVN-2009-21 Klage på advokat

Datatilsynets referanse: 
09/00531-11/CGN

Personvernnemndas avgjørelse av 27. oktober 2009 (Eva I. E. Jarbekk, Ingvild Hanssen-Bauer, Tom Bolstad, Leikny Øgrim, Ann R Sætnan, Jostein Halgunset)

1 Innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse av 1.10.2009 fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets vedtak av 31.8.2009, hvor Datatilsynet vedtok å avvise klagers sak.

2 Saksgang

Datatilsynet mottok den 20.8.2009 en klage rettet mot en advokat for brudd på personopplysningsloven og annet personvernreglement. Datatilsynet besvarte henvendelsen 31.8.2009, hvor Datatilsynet vurderte at henvendelsen falt utenfor tilsynets myndighetsområde. Avvisningsvedtaket ble påklaget i brev av 9.9.2009.

Personvernnemnda mottok saken 5.10.2009, som ble oversendt fra Datatilsynet 1.10.2009. Klager ble orientert om dette i brev fra nemnda datert 7.10.2009, med frist til uttalelse innen 22.10.2009. Det er ikke innkommet brev fra klager.

3 Faktum

Klagen gjelder forhold hos sin advokat som klager finner kritikkverdige. Saken har samme klager som i PVN-2009-17 og er en del av det samme sakskomplekset.

4 Klagers anførsler

Klager anfører at klagers advokat har hatt kontakt med NAV, fastlegen og psykologen uten klagers samtykke og uten å informere klager om denne kontakten. Klagen gjelder også advokatens manglende og mangelfulle bistand til klager.

Klager ønsker å påklage Datatilsynets vedtak om avvisning.

5 Datatilsynets vurdering

Datatilsynet fører tilsyn med at personopplysningslovens bestemmelser blir fulgt. Lovens § 5 begrenser anvendelsesområdet mot behandling av personopplysninger som er særskilt regulert av annet regelverk.

Etter Datatilsynets vurdering kommer ikke personopplysningslovens bestemmelser til anvendelse, da de områdene som klager påpeker er regulert av særskilt regelverk, og ivaretas av egne forvaltningsorgan.

Datatilsynet har i henhold til forvaltningsloven § 11 informert klager om rett klageinstans for anførslene klager fremsetter.

6 Personvernnemndas merknader

Nemnda mener at det er viktig med god saksbehandling i forvaltningen og at reglene for dette blir fulgt. I denne saken er problemstillingen hvorvidt saken faller innenfor personopplysningslovens saklige virkeområde og om Datatilsynet har oppfylt sin veiledningsplikt etter forvaltningsloven. Klager har klaget på sin advokat. Klagen gjelder advokatens utførelse av sitt oppdrag, mangelfull bistand og manglende bistand. Advokaters behandling av personopplysninger faller innenfor personopplysningsloven. Imidlertid forstår nemnda klagen slik, at den gjelder advokatens utførelse av sitt oppdrag for klager. De forhold som påklages er således av en slik art at de faller utenfor det saklige virkeområde i personopplysningsloven § 3. Dette er forhold hvor rett klageinstans er disiplinærnemnda for advokater.

Etter forvaltningsloven § 11 skal forvaltningsorganet gi veiledning om rett organ for klagen. Datatilsynet har forklart for klager om at disiplinærnemnda for advokater er rett klageinstans i denne saken og oppgitt adressen til disiplinærnemnda til klager.

Nemnda er på denne bakgrunn kommet til at Datatilsynet har oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17 og veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Datatilsynets vedtak om avvisning opprettholdes.

7 Vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Oslo, 27. oktober 2009

Eva I. E. Jarbekk
Leder