Home

PVN-2009-20 Tvangsekteskap

Datatilsynets referanse: 
08/01780-10/Cbr

Personvernnemndas avgjørelse av 28. juli 2010 (Eva I. E. Jarbekk, Arve Føyen, Ørnulf Rasmussen, Tom Bolstad, Leikny Øgrim, Ann Rudinow Sætnan, Jostein Halgunset)

1 Innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på tilsynets avslag på søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger i IMDis kompetanseteam mot tvangsekteskap.

2 Saksgang

IMDi søkte om konsesjon 30.10.2008 til å behandle sensitive personopplysninger ved IMDis kompetanseteam mot tvangsekteskap (Kompetanseteamet).

Kompetanseteamet skal være tverretatlig og bestå av personer fra Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Teamet skal være et operativt organ, men ikke et forvaltningsorgan. Det er IMDi som har overordnet ansvar for Kompetanseteamets virksomhet. Det er IMDi som skal være behandlingsansvarlig for Kompetanseteamets personregister.

Datatilsynet vurderte søknaden etter personopplysningsloven § 34 og § 11 og avslo søknaden i vedtak 27.3.2009. Avslaget ble begrunnet med at det ikke er behandlingsgrunnlag for behandlingen, jf § 11 bokstav a og §§ 8 og 9. Datatilsynet ba IMDi om å vurdere om det var aktuelt å etablere hjemmel i lov før behandlingen tar til.

IMDi påklaget vedtaket i brev av 18.5.2009. Den nærmere begrunnelse for klagen ble fremsatt i brev av 17.8.2009. I brev av 2.9.2009 ble det ettersendt en behovsanalyse for registrering av personopplysninger i arbeidet mot tvangsekteskap. I brev av 24.9.2009 ble Kompetanseteamets mandat ettersendt.

Saken ble oversendt Personvernnemnda ved brev fra Datatilsynet datert 24.9.2009.

Klager ble orientert om at klagesak var mottatt hos Personvernnemnda i brev fra nemnda datert 5.10.2009, med frist til uttalelse innen 20.10.2009. Personvernnemnda mottok deretter brev fra klager datert 20.10.2009 med kommentarer til Datatilsynets oversendelsesbrev. Personvernnemnda tilskrev IMDi 26.3.2010 med spørsmål om utfyllende opplysninger i saken. Nemnda mottok svar 24.5.2010.

3 Personvernnemndas avgjørelse

Personvernnemnda er kommet til at saken må sendes tilbake til Datatilsynet for ytterligere utredning. Nemnda har forsøkt å kartlegge faktum og følge opp klager med spørsmål, men ser at klager har behov for ytterligere veiledning, begrepsavklaring og utredning. Av hensyn til klager, er nemnda kommet til at saken sendes tilbake til Datatilsynet slik at saken eventuelt kan bli gjenstand for en reell toinstansbehandling i forvaltningsapparatet.

4 Vedtak

Klagesaken sendes tilbake til Datatilsynet for videre behandling der.

Oslo, 28. juli 2010

Eva I. E. Jarbekk
Leder