Home

PVN-2009-17 Klage på NAV og helsepersonell

Datatilsynets referanse: 
09/00531-11/CGN

Personvernnemndas avgjørelse av 27. oktober 2009 (Eva I. E. Jarbekk, Ingvild Hanssen-Bauer, Tom Bolstad, Leikny Øgrim, Ann R Sætnan, Jostein Halgunset)

1 Innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets vedtak av 5.8.2009, hvor Datatilsynet vedtok å avvise klagers sak.

2 Saksgang

Datatilsynet mottok en stor mengde dokumenter fra klager i perioden 30.3 – 18.5.2009. Saken gjaldt klage på NAVs behandling av klager. Datatilsynet informerte klager om NAVs klageinstanser. Datatilsynet besvarte henvendelsene i brev av 9.6.2009, hvor det fremkom at saken falt utenfor Datatilsynets myndighetsområde.

Klager sendte en ny henvendelse til Datatilsynet 17.7.2009. Klager ba da om en redegjørelse for Datatilsynets avvisning. Tilsynet besvarte henvendelsen i brev av 5.8.2009. Datatilsynet fastholdt sin vurdering av at henvendelsen ikke skal behandles av Datatilsynet.

Klager påklaget avvisningsvedtaket 17.8.2009.

Personvernnemnda mottok saken 2.9.2009, som ble oversendt fra Datatilsynet 1.9.2009. Klager ble orientert om dette i brev fra nemnda datert 3.9.2009, med frist til uttalelse innen 20.9.2009. Det er ikke innkommet brev fra klager.

3 Faktum

Klagen gjelder forhold hos NAV som klager finner kritikkverdige.

4 Klagers anførsler

Klager har beskrevet en rekke forhold som klager anser kritikkverdige, herunder tilfeller hvor NAV ikke har fulgt personopplysningsloven. Dette gjelder blant annet NAVs krav om utlevering av kontoutskrift, NAVs kontakt med klagers advokat og fastlege uten samtykke, påstand om at NAV har betalt klagers advokat og fastlege for å ikke gi klager bistand, NAVs håndtering av henvisning av klager til psykiatrisk behandling og NAVs vedtak om å utestenge klager fra å kunne oppsøke NAV-kontoret i en periode.

Klagen inneholder også klage på helsetjenesten, herunder flere navngitte psykologer og klagers fastlege.

Klager ønsker å påklage Datatilsynets vedtak om avvisning.

5 Datatilsynets vurdering

Datatilsynet fører tilsyn med at personopplysningslovens bestemmelser blir fulgt. Lovens § 5 begrenser anvendelsesområdet mot behandling av personopplysninger som er særskilt regulert av annet regelverk.

Etter Datatilsynets vurdering kommer ikke personopplysningslovens bestemmelser til anvendelse, da de områdene som klager påpeker er regulert av særskilt regelverk, og ivaretas av egne forvaltningsorgan.

Datatilsynet har i henhold til forvaltningsloven § 11 informert klager om rett klageinstans for anførslene klager fremsetter.

6 Personvernnemndas merknader

Nemnda mener at det er viktig med god saksbehandling i forvaltningen og at reglene for dette blir fulgt. I denne saken er problemstillingen hvorvidt saken faller innenfor Datatilsynets myndighetsområde og om Datatilsynet har oppfylt sin veiledningsplikt etter forvaltningsloven. Klager har klaget på den behandlingen han har fått hos NAV og av helsepersonell. Datatilsynet har vurdert klagers sak og konkludert med at temaene for vedkommendes klage faller utenfor Datatilsynets myndighetsområde, fordi disse områdene er regulert av eget regelverk og personopplysningslovens regler derfor ikke kommer til anvendelse, jf § personopplysningslovens 5. Nemnda er enig i denne vurderingen. Etter forvaltningsloven § 11 skal forvaltningsorganet gi veiledning om rett organ for klagen. Datatilsynet har forklart for klager at personopplysningsloven ikke gjelder på områder med særskilt regelverk og at dette regelverket ivaretas av egne forvaltningsorganer. Videre har Datatilsynet opplyst klager om at fylkesmannen er rett klageinstans for saker etter sosialtjenesteloven og for øvrige tjenester i NAV er ”NAV klage og anke” klageinstans. Datatilsynet har opplyst klager om at klagen i første omgang skal fremsettes for klagers lokale NAV-kontor.

Nemnda er på denne bakgrunn kommet til at saken faller utenfor Datatilsynets myndighetsområde og at Datatilsynet har oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17 og veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Datatilsynets vedtak om avvisning opprettholdes.

7 Vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Oslo, 27. oktober 2009

Eva I. E. Jarbekk
Leder