Home

PVN-2009-13 Registrering hos folkeregisteret

Datatilsynets referanse: 
09/00393-7/MHN

Personvernnemndas avgjørelse av 12. oktober 2009 (Eva I. E. Jarbekk, Arve Føyen, Tom Bolstad, Leikny Øgrim, Gisle Hannemyr, Jostein Halgunset, Ørnulf Rasmussen)

1 Innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra en privatperson som påklager Datatilsynets avvisningsvedtak. Saken gjaldt en påstand om at det er registrert feil opplysninger om klager i folkeregisteret.

2 Saksgang

Klager møtte opp hos Datatilsynet med en rekke dokumenter i saken. Det ble besluttet at Datatilsynet skulle rette en henvendelse til folkeregisteret. Datatilsynet sendte 13.3.2009 henvendelse til Skatt Øst. I brev av 30.4.2009 ga Skattetaten en redegjørelse i saken. Dokumentasjon på tidligere behandling av saken hos Skatteetaten, Barne- og familiedepartementet og Sivilombudsmannen lå vedlagt. Datatilsynet fant redegjørelsen tilfredsstillende og avsluttet saken i brev av 25.5.2009.

Klager påklaget avvisningsvedtaket i brev av 9.6.2009. Personvernnemnda mottok saken, som ble oversendt fra Datatilsynet 20.7.2009. Klager ble orientert om dette i brev fra nemnda datert 3.8.2009, med frist til uttalelse innen 18.8.2009. Klager kom med kommentarer til Datatilsynets oversendelsesbrev i e-post til Personvernnemnda av 17.8.2009.

3 Faktum

Klagen knytter seg til at klager mener å stå oppført med feil ektefelle i folkeregisteret. Klager hevder at vigselsattesten med oversettelse, som var grunnlaget for å registrere klager som gift med ektefellen, er forfalsket. Videre hevdes at opplysninger om senere separasjon er en følgefeil av opprinnelig registrering av opplysningene.

4 Klagers anførsler

Klager anfører at saken ikke burde avsluttes men følges opp ytterligere i forhold til Skatt Øst, jf personopplysningsloven § 13. Klager har spørsmål vedrørende registrering og kvalitetssikring av opplysninger og Skatt Østs behandling og rutiner i den forbindelse. Skatt Øst har ikke besvart Datatilsynets spørsmål på en tilfredsstillende måte.

Klager hevder at vigselsattesten er forfalsket og at dokumentet aldri ble levert av vedkommende selv, slik det anføres av Skatt Øst. Underlagsdokumentene som kan bekrefte vigselsattestens gyldighet er aldri blitt fremlagt for norsk rett eller forvaltning.

5 Datatilsynets vurdering

Datatilsynet anser sakens primære problemstilling hvorvidt selve dokumentasjonen som er lagt til grunn av Skatt Øst er gyldig og tilstrekkelig for å dokumentere inngått ekteskap. Det følger av personopplysningsloven § 11 at den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene er korrekte og oppdaterte. Ved registrering av opplysninger i offentlige registre, vil det som hovedregel finnes regler eller retningslinjer for hvilken dokumentasjon som kreves for å dokumentere at gitte opplysninger er korrekte. Hvilken grunnlagsdokumentasjon som kreves for å registrere en person som gift er regulert i folkeregistreringsloven med forskrift, samt håndbok om folkeregistrering.

I denne saken hevdes det å være knyttet feil til dokumentet som sådan. Spørsmålet om gyldigheten av selve vigselsdokumentet faller etter Datatilsynets vurdering klart utenfor tilsynets kompetanseområde, da dette må vurderes av domstolene.

Datatilsynet bemerker at saken tidligere har vært behandlet av Skatteetaten, Barne- og familiedepartementet, Sivilombudsmannen samt domstolsapparatet, uten at mistanken om forfalskning har blitt bekreftet.

6 Personvernnemndas merknader

I denne saken klages det over Datatilsynets avvisningsvedtak. Personvernnemnda skal ta stilling til hvorvidt saksbehandlingen hos Datatilsynet har vært forsvarlig. Datatilsynet har foretatt undersøkelser i form av korrespondanse med klager og Skatt Øst. Skatt Øst ble bedt om å redegjøre for på hvilket grunnlag de har registrert opplysningene om klager, jf personopplysningsloven § 11. Videre ba Datatilsynet om en redegjørelse av hvilke endringer som er foretatt i folkeregistrerte opplysninger, hvem som har foretatt endringene og bakgrunnen for at endringene ble gjort, jf personopplysningsloven § 13. Skatt Øst ble bedt om å redegjøre for hvilke rutiner de har for å sikre at personopplysningene de behandler er korrekte og oppdaterte, samt hvordan man håndterer tilbakemeldinger fra registrerte om feil i registeret. Videre ba Datatilsynet om en redegjørelse for hvordan eventuelle endringer i folkeregisterte opplysninger foretas, og hvilken dokumentasjon som skal legges til grunn for slik endring.

Skatt Øst besvarte Datatilsynets henvendelse ved å vise til folkeregistreringsloven med forskrifter, samt rutiner i håndboken for folkeregistrering.

Etter å ha mottatt svar fra Skatt Øst, avsluttet Datatilsynet saken.

Nemnda er på denne bakgrunn kommet til at saken ble tilstrekkelig opplyst før vedtak ble fattet. Datatilsynet har oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17 og veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Når det gjelder spørsmål om hvorvidt et dokument er forfalsket, er nemnda enig med tilsynet i at dette er en sak som eventuelt må forfølges ved domstolene.

Klagen tas ikke til følge. Datatilsynets avvisningsvedtak opprettholdes.

7 Vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Oslo, 12. oktober 2009

Eva I. E. Jarbekk
Leder