Home

PVN-2005-14 SKAN

Datatilsynets referanse: 
2004/827 Bof/-

Personvernnemndas avgjørelse av 26. mai 2006 (Jon Bing, Gro Hillestad Thune, Hanne Bjurstrøm, Tom Bolstad, Jostein Halgunset, Siv Bergit Pedersen, Leikny Øgrim)

1 Innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets vedtak av 21.4.2005, om pålegg om sletting av personopplysninger på internettside som tilhører stilartsorganisasjonen Shorin Ryu Karate Association Norway (heretter kalt SKAN).

2 Saksgang

Datatilsynet mottok 13.5.2004 klage fra en privatperson på at personopplysninger om vedkommende fantes på internettsider utlagt på adressen www.shorinryu-norway.com. Nettsiden drives av SKAN. Tilsynet varslet SKAN om at behandlingen måtte opphøre i brev av 29.10.2004. Behandlingsansvarlig for SKAN oversendte tilsvar i brev av 1.11.2004. Nytt varsel om pålegg ble oversendt SKAN i brev av 16.3.2005, som igjen ble tilbakevist av SKAN i brev av 22.3.2005. Datatilsynet vedtok pålegg om sletting av personopplysninger på internettsiden den 21.4.2005. SKAN påklaget vedtaket 25.4.2005. Noe senere oppfylte SKAN tilsynets pålegg om å slette opplysninger om vedkommende som hadde klaget på internettsidene. Datatilsynet tolket slettingen som at SKAN ønsket å etterfølge vedtaket og avsluttet saken den 23.5.2005.

I brev av 26.5.2005 tilbakeviser SKAN at organisasjonen aksepterer vilkårene i vedtaket, og klagen bes opprettholdt. Den 18.7.2005 ble det per telefon informert om at saken ville bli klargjort for oversendelse til Personvernnemnda etter sommeren. Det ble ikke fremmet innvendinger mot dette.

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 5.10.2005. SKAN ble orientert om dette i brev fra nemnda den 6.10.2005.

3 Faktum

Internettsidene til Shorin Ryu Karate Association Norway (SKAN) inneholder en opplisting av medlemmers navn og gradering innen karatestilarten Shorin Ryu, som organisasjonen styrer. Vedkommende som fremmet klagen, ønsker ikke lenger å bli assosiert med organisasjonen, og har bedt om å bli slettet fra listen.

Datatilsynet har fattet følgende vedtak:

  1. Personopplysningene om (vedkommende) slettes. Bekreftelse på at opplysningene er slettet må sendes Datatilsynet innen 1.5.2005.
  2. SKANs internettside skal informere den registrerte om retten til å reservere seg mot å bli registrert på internettsiden. Opplysningene om de som ønsker å reservere seg skal slettes. Bekreftelse på at den registrerte vil bli gitt en slik rett må sendes Datatilsynet innen 1.5.2005.

Etter at saken oppsto har SKAN nærmest avidentifisert vedkommende som har klaget. Internettsiden har denne formen:[1]

SKAN er en stilartsorganisasjon som i sin tid ble opprettet av [klager]. Av ukjente årsaker har [klager] gitt uttrykk for at han ikke lenger ønsker å være oppført på oversikten over dan graderte Shorin Ryu utøvere, noe han i følge datatilsynet har sin fulle rett til å reservere seg mot. Han ønsker heller ikke å bli assosiert med stilartsorganisasjonen. Vi skal selvfølgelig etterkomme [klagers] ønske om ikke å opplyse hvilke Dan grader han har tilegnet seg som Shorin Ryu utøver, og informerer samtidig om at at det er full reservasjonsrett mot å stå oppført på denne offentlige listen. For eventuelt interesserte vil fullstendig liste over datoregistrerte Dan graderinger, kunne utleveres mot å ta kontakt med SKAN

Dette tilfredsstiller i stor grad vedkommendes krav, men vedkommendes fulle navn fremgår av nettsiden (i utdraget er navnet erstattet med "klager"). SKAN ønsker imidlertid å opprettholde listen slik den opprinnelig var, med fullt navn på vedkommende, og opplyser også på siden at den vil bli utlevert på forespørsel. Organisasjonen påklager følgelig vedtaket. SKAN ønsker å få prøvet hvilke personopplysninger det kan opplyses om på organisasjonens internettside.

Oversikten over graderingene har denne formen:

  Fornavn Etternavn 1.dan 2.dan 3.dan 4.dan 5.dan 6.dan Klubb
1 Peder Ås 07.02.78 16.09.82 06.06.86 06.11.92 26.09.98 02.04.04 XKK

Klubbens forkortelse er forklart på siden (i tabellen står XKK for "X Karate Klubb"). I dette tilfellet har vedkommende utøver en lenke til en personlig side, markert med farge og understrekning av etternavnet.

4 Anførslene

SKAN anfører at personopplysningsloven §§ 7 og 8 litra f gir SKAN hjemmel til å behandle personopplysninger på sin internettside. Organisasjonen mener dermed at Datatilsynets vedtak er uriktig.

SKAN mener at listen ikke representerer noen personvernulempe for vedkommende som har klaget over oppføringen, og for øvrig ikke heller overfor de andre som er listet opp. SKAN anfører at det ikke fremkommer persondata som kan være til skade for de registrerte, da ingen detaljopplysninger oppgis. Ifølge organisasjonen må internettsiden ses under ett, og det publiserte omfatter ifølge SKAN historikk, nyheter og oversikt over utøvere som har klart å oppnå forskjellige grader av sort belte i stilarten.

Slik listen var opprinnelig, fremgår det at klager var grunnlegger av organisasjonen, den første sortbeltegraderte innen stilarten Shorin Ryu i Norge, og at vedkommende fremdeles er aktiv i karatemiljøet. På grunn av stillingen som tidligere leder av organisasjonen, mener SKAN at vedkommende uansett vil bli assosiert med organisasjonen. Dette gjelder uavhengig av om opplysninger fremgår av listen eller ikke. Opplysninger om tidligere tilknytning til organisasjonen vil også være tilgjengelig andre steder[2], og er dessuten allment kjent innenfor karatemiljøet. SKAN anfører videre at har man deltatt og gjort seg bemerket i idrettssammenheng, må man akseptere at man blir omtalt med navn.

Det fremkommer av Datatilsynets vurdering at vedkommende, som ikke ønsker å stå oppført på listen, har reservasjonsrett etter personopplysningsloven § 20. SKAN anfører at denne retten er ivaretatt, da det er vedkommende selv som har samlet inn opplysningene og utarbeidet listen.

SKAN anfører videre at forholdet til ytringsfriheten må gå foran vedkommendes ønske om å ikke stå oppført på denne listen, jf personopplysningsloven § 7. Organisasjonen mener også at det å stå oppført på en slik liste kan sammenlignes med en resultatliste for øvrig i idrettsverdenen.

Organisasjonen fremhever at listen på internettsiden ikke er et arkiv eller et personregister, men en oversikt over hvilke norske utøvere som har klart å oppnå forskjellige sorte belter i stilarten Shorin Ryu. Ifølge organisasjonen er listen gjort tilgjengelig på nettet kun av litterære hensyn, og gir en grei fremstilling av organisasjonens utvikling fra starten og frem til i dag.

Med denne bakgrunn anfører SKAN at det publiserte må anses som journalistisk virksomhet med den konsekvens at personopplyningsloven får begrenset anvendelse, jf personopplysningsloven § 7. Herunder påpeker SKAN at forståelsen av betegnelsen "journalistisk virksomhet" skal tolkes vidt.

Subsidiært anfører SKAN at organisasjonen ivaretar en berettiget interesse, ikke bare blant utøvere at stilarten Shorin Ryu, men også andre utøvere av karate, når medlemmers gradering publiseres. SKAN mener at denne interessen overstiger den registrertes personverninteresse. Publiseringen vil derfor også kunne publiseres med hjemmel i personopplysningsloven § 8 litra f.

5 Datatilsynets vurdering

Når det gjelder SKANs anførsler om at publiseringen beskyttes av retten til ytringsfrihet, med den konsekvens at personvernhensynene må vike, mener Datatilsynet at personopplysningsloven § 7 ikke kommer til anvendelse.

Ifølge tilsynet gir ikke bestemmelsen direkte avklaring når hensynene bak SKANs anførsler skal avveies mot hverandre. Forarbeidene til personopplysningsloven fastsetter at det er nødvendig med unntak fra lovens bestemmelser for å finne en rimelig balansegang mellom personvern og ytringsfrihet. EUs personverndirektiv artikkel 9, som regulerer behandlingen av personopplysninger og ytringsfrihet, åpner også for at slike unntak kan gjøres. I forarbeidene foreslås det at det gjøres unntak fra loven der dette er nødvendig for å forene hensynet til ytringsfrihet med personvern. Dette innebærer at unntak må gjøres der det vil stride mot Grunnloven og internasjonale forpliktelser å la personopplysningsloven få anvendelse. En konkret avveining må i alle tilfelle finne sted.

Forarbeidene til personopplysningsloven viser til direktivets artikkel 9. Det slås her fast at medlemsstatene skal gjøre unntak fra de fleste alminnelige regler for behandling av personopplysninger som utelukkende finner sted i journalistisk øyemed, eller i kunstnerisk eller litterær virksomhet, i den grad det er nødvendig for å forene retten til privatlivets fred og reglene om ytringsfrihet. Datatilsynet mener at det sentrale i denne saken da blir å avgjøre om publiseringen på SKANs internettside kan karakteriseres som journalistisk virksomhet, med den konsekvens at flere av personopplysningslovens bestemmelser ikke kommer til anvendelse. I kommisjonens rekommandasjon 1/97 gis det flere retningslinjer for hvordan artikkel 9 bør gjennomføres i den enkelte stats interne rett. Blant annet understrekes at unntak må bygge på proporsjonalitetsprinsipper i den forstand at det bare kan gjøres unntak fra direktivbestemmelser som kan true ytringsfriheten, og bare så langt det er nødvendig for å oppnå en tilfredsstillende balanse mellom hensynet til personvern og ytringsfrihet. Videre fremgår det at unntak ikke kan gis utelukkende til utvalgte yrkesgrupper, eksempelvis journalister. Ifølge tilsynet stilles det med andre ord ingen krav til profesjon.

Med bakgrunn i fremlagte dokumentasjon har Datatilsynet foretatt en konkret helhetsvurdering. Tilsynet mener at SKANs internettsider inneholder historikk, resultater og generelle opplysninger rettet mot et begrenset publikum, og at internettsiden ikke har noen stor interesse for allmennheten. Etter tilsynets oppfatning faller de hensyn som skal ivaretas i en annen kategori enn de hensyn som ytringsfriheten bygger på (demokratisk rett til fri meningsdannelse i saker av allmenn interesse).

Saken skiller seg etter dette fra Personvernnemndas sak PVN-2005-03, der ytringene måtte betraktes som opinionsdannede etter personopplysningsloven § 7. Datatilsynet har følgelig, sett i lys av proporsjonalitetsprinsippet, kommet til at det publiserte ikke kan betraktes som journalistisk virksomhet. Personverninteressene er derfor funnet å måtte gå foran klagers interesser etter en konkret vurdering.

Ifølge Datatilsynet underbygges tilsynets rettsforståelse videre av tungtveiende konsekvenshensyn. Anvendelse av § 7 i saker der behandlingsansvarlige publiserer personopplysninger som ikke har klare ytringsfrihetselementer, vil kunne uthule lovgivers intensjoner med bestemmelsen.

Ved vurderingen av personopplysningsloven § 8 litra f mener tilsynet i utgangspunktet at personopplysningene på internettsiden ikke er av en slik art at hensynet til den registrertes personvern overstiger behandlingsansvarliges interesse i å publisere opplysningene. Forarbeidene i personopplysningsloven fastsetter imidlertid at personverninteressen bør veie tungt i forholdsmessighetsvurderingene knyttet til § 8 litra f, ikke minst når den veies opp mot kommeriselle eller økonomiske interesser. Det slås fast at særlig vekt bør tillegges om en registrert motsetter seg behandlingen. Endelig slås det fast at en negativ holdning til registrering fra den registrertes side, kan være grunnlag for sletting av opplysninger om denne ene registreringen. Datatilsynet har i foreliggende sak lagt særlig vekt på den registrertes ønske om å bli slettet fra internettsiden. Tilsynet finner derfor at klager i dette konkrete tilfellet ikke har hjemmel i personopplysningsloven § 8 litra f til å behandle personopplysninger om vedkommende som har klaget på internettsiden.

Datatilsynet deler ikke SKANs oppfatning om at informasjonsbestemmelsene i §§ 19 og 20 er ivaretatt ved at opplysningene registrert på organisasjonens internettside er samlet inn av vedkommende som nå klager på å stå oppført på listen. Tilsynet fastholder dermed at SKAN må opplyse om retten til å reservere seg mot å bli oppført på internettsiden etter personopplysningsloven § 20.

6 Personvernnemndas vurderinger

Personvernnemnda tar først stilling til hvorvidt personopplysningsloven § 7 kommer til anvendelse. Dersom § 7 gjelder i denne saken, vil ytringsfriheten gå foran hensynet til personvernet og dermed begrense hvilke andre av lovens bestemmelser som er anvendelige. For at personopplysningsloven § 7 skal komme til anvendelse, må behandlingen av personopplysninger skje "utelukkende for kunstneriske, litterære eller journalistiske, herunder opinionsdannende, formål".

Personvernnemnda antar at referat av resultater ved idrettskonkurranser, herunder rangering av utøvere, vil forekomme med et journalistisk formål. I kommentarutgaven til personopplysningsloven [3] heter det:

"Journalistisk formål vil være noe langt mer og annet enn det å utgi periodiske tidsskrifter, slik utgivelse av dagsavis eller ukeblad er. De fleste foretaks hjemmesider (web-steder) vil være omfattet av denne bestemmelsens begrep 'journalistisk formål'; og dermed gitt det grunnlovsvern som denne bestemmelsen tar sikte på å beskytte. Således vil den situasjon at fotballklubben Molde sommeren 2000 publiserte at fotballspilleren Bernt Hulsker ble idømt en klubbstraff, pga forhold som stred mot klubbens reglement, på klubbens hjemmeside, være omfattet av begrepet journalistisk formål i denne bestemmelse"

Etter en konkret vurdering kommer Personvernnemnda til at SKANs hjemmeside fremstår som enhver klubbside på Internett med resultater, rangeringer og klubbrelaterte nyheter. Etter nemndas syn omfattes klubbsiden av begrepet "journalistisk formål" i personopplysningslovens § 7. Personopplysningene om klager som er publisert på nettsiden kan derfor ikke kreves slettet.

Personvernnemnda nevner at det styrker konklusjonen at det motsatte ville være å tillate en person å "redigere" historien. Ved å gi pålegg om sletting ville organisasjonen i en viss grad måtte avstå fra å dokumentere sin egen notoriske historie, og klubbens resultatlister og rangeringsoversikter ville måtte redigeres og bli ufullstendig.

Personvernnemnda forutsetter at omtalen av klager på nettstedet vil begrenses til journalistisk virksomhet, for eksempel i form av historikk, statistikk og nøytral omtale av resultater og meritter.

7 Vedtak

Datatilsynets vedtak omgjøres.

Oslo, 26. mai 2006
 
Jon Bing
Leder


Fotnoter

[1] Utdrag fra nettsiden som publisert 4.2.2006.

[2] Som eksempelet viser, er opplysningene tilgjengelig på nettsiden med gradering, men ikke i selve tabellen. Opplysninger om vedkommende finnes også på andre sider av nettstedet.

[3] Michal Wiik Johansen, Knut-Brede Kaspersen og Åste Marie Bergseng Skullerud Persopnopplysningsloven - Kommentarutgave, Universitetsforlaget, Oslo 2001:92.