Home

PVN-2011-13 Sletting fra Brillelands kunderegister

Datatilsynets referanse: 
10/01540-14/MHN

Personvernnemndas avgjørelse av 27. mars 2012 (Arve Føyen, Ørnulf Rasmussen, Tom Bolstad, Leikny Øgrim, Gisle Hannemyr, Jostein Halgunset)

1 Innledning

Personvernemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets saksbehandling i forbindelse med sak om manglende sletting i kunderegister.

2 Saksgang

Datatilsynet mottok en klage fra en privatperson vedrørende direkte markedsføring fra Brilleland 10.12.2010. Klager hadde korrespondert med Brilleland for å bli slettet fra deres kunderegister.

I brev av 7.2.2011 tilskrev Datatilsynet Brilleland. Det ble sendt kopi til Forbrukerombudet idet ombudet overtok regelverket knyttet til direkte markedsføring i 2009.

Brilleland svarte i brev 3.3.2011 at privatpersonen var slettet. Saken ble da avsluttet fra Datatilsynets side i brev til klager av 7.3.2011.

Klager sendte en ny klage 18.8.2011, da han nok en gang hadde mottatt direkte reklame fra Brilleland. Datatilsynet fattet da vedtak om sletting uten forhåndsvarsel. Frist for gjennomføring av vedtaket ble satt til 16.9.2011.

Datatilsynet mottok innspill fra klager 5.10.2011, hvor klager nok en gang hadde mottatt direkte reklame fra Brilleland. Tilsynet purret Brilleland 18.10.2011.

I brev av 21.10.2011 gir klager uttrykk for misnøye. Klager ble da opplyst om klageadgangen i brev fra Datatilsynet av 31.10.2011.

Brilleland kom med en redegjørelse i brev av 14.11.2011. Datatilsynet la redegjørelsen til grunn og avsluttet saken 16.11.2011.

I brev av 21.11.2011 påklaget klager Datatilsynets saksbehandling.

Saken ble oversendt Personvernnemnda 16.12.2011, som mottok saken 21.12.2011. Klager ble orientert om dette i brev fra nemnda datert 28.12.2011, med frist til uttalelse innen 16.1.2012. Klager sendte sine kommentarer til saken til Personvernnemnda i brev av 12.1.2012.

3 Faktum

Klager har mottatt en rekke forsendelser med direkte markedsføring fra Brilleland til tross for at han gjentatte ganger har bedt om å bli slettet fra kunderegisteret. Brilleland svarte på henvendelsene og bekreftet at han var slettet, men klager mottok likevel ytterligere direkte reklame fra Brilleland som «kunde». Klager henvendte seg til Datatilsynet for å få hjelp til å bli slettet fra kunderegisteret. Etter en del korrespondanse, og etter at Brilleland har blitt purret på og misligholdt svarfrist fra Datatilsynet, hvoretter klager mottok enda en forsendelse med direkte reklame fra selskapet, bekreftet Brilleland til slutt at klager var endelig slettet som kunde. Klager har påklaget Datatilsynets saksbehandling til Personvernnemnda.

4 Klagers anførsler

Klager har klaget saken inn for Personvernnemnda. Klagen gjelder Datatilsynets saksbehandling i forbindelse med klagers sak vedrørende uønsket direkte markedsføring fra Brilleland. Klager hadde gjentatte ganger forsøkt å bli slettet fra Brillelands kunderegister, men opplevde likevel å motta flere forsendelser med direkte reklame fra Brilleland som Brillelands «kunde».

Klager klager på at Datatilsynet ikke benyttet seg av sanksjoner mot Brilleland og at saksbehandlerne i Datatilsynet satte romslige frister ved korrespondanse med Brilleland og brukte lang tid på å purre på svar fra Brilleland, til tross for at Brilleland misligholdte svarfrister og fortsatte å sende direkte reklame til klager.

Klager mener at dette er uakseptabel saksbehandling og at det åpner for at de som bryter loven fortsetter med lovbruddene uten å risikere noen sanksjoner.

5 Datatilsynets vurdering

Datatilsynet påpeker at etter forvaltningsloven § 11 har forvaltningsorganet alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksområde. Det følger av forvaltningsloven § 17 at et forvaltningsorgan skal påse at saken er «så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Hvor langt utredningsplikten går, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet, blant annet av hensyn til ressursbruken og sakens alvorlighetsgrad.

Regelverket om direkte markedsføring lå tidligere under Datatilsynets kompetanseområde, i tidligere personopplysningsloven § 26. Med virkning fra 1.7.2009 ble ansvaret flyttet over til Forbrukerombudet. Ettersom klager til tross for krav om sletting mottok direkte markedsføring, tok Datatilsynet fatt i den delen av saken som omhandler sletting av kundeopplysninger, jf personopplysningsloven § 11, jf § 28.

Datatilsynet kopierte Forbrukerombudet inn i korrespondansen og tok også telefonisk kontakt med ombudet. Ombudet reagerte ikke på saken fordi det ikke forelå flere klager på samme virksomhet.

Det er opplagt at Brilleland har opptrådt i strid med regelverket om direkte markedsføring, samt kravet til sletting i personopplysningsloven § 11, jf § 28. Bruddet betegnes dog som mindre alvorlig i en større sammenheng. Datatilsynet har strukket seg langt for å imøtekomme klagers anførsler, men ser ikke grunn til å ta ytterligere grep i sakens anledning.

6 Personvernnemndas merknader

Personvernnemndas leder Eva Jarbekk er inhabil i saken på grunn av klientforhold. Hun fratrådte møtet da nemnda behandlet saken.

Personvernnemnda vil starte med å påpeke at nemnda er enig i at det er opplagt at Brilleland har opptrådt i strid med regelverket om direkte markedsføring (som nå er i markedsføringsloven § 12), samt kravet til sletting i personopplysningsloven § 11, jf § 28. Brilleland har således brutt både markedsføringsloven og personopplysningsloven. Personvernnemnda er videre enig med klager i at det skal være unødvendig å rette flere henvendelser til et selskap for å bli slettet i kunderegisteret. Enhver profesjonell aktør forventes å ta til følge en slik henvendelse umiddelbart.

Når det gjelder Datatilsynets saksbehandling i denne saken, har Datatilsynet henvendt seg en rekke ganger til Brilleland og dessuten koblet Forbrukerombudet inn i saken. Datatilsynet fattet deretter vedtak om sletting uten forhåndsvarsel da det ble klart at klager mottok ytterligere markedsføringshenvendelser etter at Brilleland hadde bekreftet at han var slettet i kunderegisteret. Det er kritikkverdig at Brilleland sendte ytterligere direkte reklame til klager etter at fristen for gjennomføring av vedtaket var løpt ut. Dette er imidlertid kritikk som kan rettes mot Brilleland og etter Personvernnemndas syn har Datatilsynet behandlet saken på en adekvat måte, med de midler som fremsto som hensiktsmessige i denne saken, og innenfor en rimelig tidsramme, jf forvaltningsloven § 17.

Personvernnemnda har vurdert klagers argumenter for bruk av sanksjoner, men nemnda finner ingen vesentlige argumenter for å fravike Datatilsynets vurdering. Nemnda slutter seg således til Datatilsynets vurdering.

7 Vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Oslo, 27. mars 2012

Arve Føyen
Nestleder