Home

PVN-2010-01 Kredittvurdering

Datatilsynets referanse: 
09/00598-9/HTL

Personvernnemndas avgjørelse av 23. juni 2010 (Eva I. E. Jarbekk, Arve Føyen, Tom Bolstad, Leikny Øgrim, Ann R Sætnan, Jostein Halgunset, Ørnulf Rasmussen)

1 Innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets avvisningsvedtak. Datatilsynet har avvist saken fordi tilsynet er av den oppfatning at kredittvurderingen omfattes av unntaket i personopplysningsloven § 7.

2 Saksgang

Datatilsynet mottok en klage 15.4.2009 over at Mobil Televisjon Produksjon (i dag Mastiff TV) hadde innhentet kredittopplysninger om klager. I brev av 20.7.2009 henvendte Datatilsynet seg til virksomheten og ba om en redegjørelse. Etter gjentatte purringer, mottok Datatilsynet 25.11.2009 en redegjørelse fra Mastiff TV. Det opplyses at kredittvurdering ble foretatt for å innhente fakta til et innslag til programmet ”TV2 hjelper deg”.

Datatilsynet la til grunn at kredittvurderingen hadde et journalistisk formål og at kravet i personopplysningsforskriften § 4-3 om saklig behov derfor ikke kom til anvendelse, jf personopplysningsloven § 7. Datatilsynet avsluttet derfor saken i brev av 14.12.2009. Ved brev av 18.12.2009 ble vedtaket påklaget.

Saken ble oversendt fra Datatilsynet 14.1.2010 og Personvernnemnda mottok saken 18.1.2010. Klager ble orientert om dette i brev fra nemnda datert 25.1.2010, med frist til uttalelse innen 10.2.2010. Brev fra klager kom inn 30.1.2010.

3 Faktum

Saken dreier seg om en kredittvurdering foretatt av Mastiff TV. Kredittvurdering av klager ble foretatt som research til TV-programmet TV2 hjelper deg. Saken gjaldt et firma som klager tidligere har vært daglig leder for. Kredittopplysningene ble ikke brukt i TV-programmet.

4 Klagers anførsler

Klager anfører at han ikke skulle vært kredittvurdert av Mastiff TV. Det stemmer at han har vært daglig leder i firmaet, men det var på et tidligere tidspunkt. Han anfører at Mastiff TV kunne brukt Brønnøysundregistrene til å finne nåværende daglig leder. Klager opplever det som truende at man kan kredittvurdere feil person uten å ha foretatt de nødvendige undersøkelser.

5 Datatilsynets vurdering

Datatilsynet viser til personopplysningsloven § 7. Kun et fåtall av lovens øvrige bestemmelser kommer til anvendelse på behandling av personopplysninger som har journalistisk formål. Hensikten med bestemmelsen er å beskytte ytrings- og informasjonsfriheten.

Innhenting og bruk av kredittopplysninger i journalistisk øyemed har tidligere blitt vurdert av Justisdepartementet. I 1993 ble et vedtak fra Datatilsynet som begrenset kredittopplysningsselskapenes adgang til å utlevere opplysninger til media, omgjort av departementet. I en tolkningsuttalelse til dagjeldende personregisterloven § 17 uttalte departementet at loven ikke skulle være til hinder for at journalister kunne innhente kredittopplysninger i forbindelse med journalistisk arbeid. I en sak hos Datatilsynet i 2002 kom Datatilsynet til at unntaket i lovens § 7 vil komme til anvendelse på pressens bruk av kredittopplysninger.

Datatilsynet anfører at det ikke er av avgjørende betydning at klager ikke lenger hadde noen tilknytning til selskapet. Det er sannsynliggjort at behandlingen av opplysningene hadde som formål å belyse saken tv-innslaget omhandlet. Det er Datatilsynets oppfatning at den formen for innhenting av opplysninger knyttet til en konkret sak, er journalistisk arbeid. Det kan ikke stilles som et vilkår at en journalist må kjenne alle de faktiske forhold før kredittopplysningene innhentes.

6 Personvernnemndas merknader

Nemnda skal ta stilling til om lovens § 7 kommer til anvendelse. Etter § 7 kommer personopplysningsloven bare i begrenset grad til anvendelse for behandling av personopplysninger for visse formål. Personopplysningsloven § 7 lyder:

”For behandling av personopplysninger utelukkende for kunstneriske, litterære eller journalistiske, herunder opinionsdannende, formål gjelder bare bestemmelsene i §§ 13-15, § 26, §§ 36-41, jf kapittel VIII.”

Nemnda er enig med Datatilsynet i at journalister kan innhente kredittopplysninger i forbindelse med journalistisk arbeid. Etter nemndas syn kan det ikke være tvil om at det i denne saken dreide seg om behandling av personopplysninger med utelukkende journalistisk formål. Det kan være høyst relevant for en journalist som gjør research til et tv-program å innhente opplysninger ikke bare om nåværende ledelse i et foretak. Også tidligere daglige ledere og andre i ledelsen må finne seg i en journalists kritiske blikk i forbindelse med en aktuell sak.

Nemnda er dermed kommet til samme konklusjon som Datatilsynet. Datatilsynets vedtak opprettholdes.

7 Vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Oslo, 23. juni 2010

Eva I. E. Jarbekk
Leder