Home

PVN-2006-05 Spørsmål om identitetsmisbruk.

Datatilsynets referanse: 
06/00368-10/CWI

Personvernnemndas avgjørelse av 21. juni 2006 (Jon Bing, Gro Hillestad Thune, Leikny Øgrim, Siv Bergit Pedersen, Jostein Halgunset, Hanne I Bjurstrøm, Tom Bolstad)

1 Innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra en privatperson på Datatilsynets vedtak om at forholdet ikke strider mot personopplysningsloven med forskrift.

Saken gjelder klage på at klagers identitet kanskje misbrukes av en ukjent person, som har registrert klagers identitet i flere søkemotorer (”falsk navnebror”).

2 Faktum og saksgang

Datatilsynet mottok en klage fra privatperson datert 8.2.2006. Klager hevdet at det finnes en falsk navnebror ved søk på ulike telefonkataloger på Internettet. Klager mente at ”navnebroren” skulle være registrert med fiktiv adresse i nærheten av klager og anmodet Datatilsynet om å avklare grunnlaget for dobbeltoppføringen med Telenor.

Datatilsynet foretok søk på klagers personnavn via ulike nettbaserte søketjenester for adresser og navn, blant annet ”opplysningen 1881”, men fant kun én oppføring på klagers navn, og dette var klagers korrekte adresse. Klager ble deretter informert i e-post av 24.3.2006 om at ved fortsatt mistanke om misbruk av identitet burde dette politianmeldes.

Klager fastholdt klagen i e-post av 24.3.2006 der det ble påpekt at Telenor ikke hadde gitt klager en tilfredsstillende redegjørelse for den påståtte dobbeltoppføringen.

Datatilsynet fastholdt sitt avvisningsvedtak i e-poster av 27.3.2006 og 31.3.2006. Klager påklaget dette i e-poster av 27.3.2006 og 31.3.2006.

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 15.5.2006. Klager ble orientert om dette i brev fra nemnda samme dag. Klager tilskrev Personvernnemnda den 2.6.2006 og 3.6.2006 og utdypet saken ytterligere. Videre fakset klager den 6.6.2006 en kopi av et søkeresultat på sesam.no datert 3.11.2005 hvor både klager og en ukjent person med samme navn som klager var oppført.

3 Anførslene

Klager anfører at det er mulig at vedkommendes identitet misbrukes ved at det finnes en dobbeltregistrering på vedkommendes navn i elektroniske søkemotorer for adresser og navn. Klager henviser til ulike ”telefonkataloger på nett”, blant annet til søketjenesten ”sesam.no”.

Klager opplyser videre å være frustrert over at det til stadighet dukker opp en falsk navnebror ved søk på Internett.

Klager oppgir å være bekymret for at vedkommendes navn kanskje misbrukes i kriminell hensikt.

4 Datatilsynets vurdering

Datatilsynet fant på klagetidspunktet kun én oppføring på klagers navn i de ulike søkemotorene. Tilsynet gjennomførte søk på klagers navn på ”opplysningen 1881”, ”telefonkatalogen på gulesider.no”, ”eniro.no” og ”sesam.no”.

Tilsynet er av den oppfatning at utredningsplikten etter forvaltningsloven § 17, 1. ledd er tilstrekkelig ivaretatt i denne saken, og at avvisningsvedtaket derfor ble truffet på forsvarlig grunnlag.

Datatilsynet fremhever også at tilsynets veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11, 1.ledd er oppfylt ved at klager ble henvist til politiet dersom klager fortsatt mente at vedkommendes identitet ble misbrukt i straffbart øyemed.

5 Personvernnemndas merknader

Personopplysningsloven § 27 gir anvisning på hvordan man kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger. Spørsmålet for Personvernnemnda er derfor om det foreligger slike feilaktige opplysninger som kan kreves rettet.

Klager har sendt nemnda en kopi av et søkeresultat på sesam.no datert 3.11.2005 hvor både klager og en ukjent person med samme navn som klager er oppført med navn, adresse og telefonnummer. Imidlertid er det ikke opplyst eller dokumentert feilaktige opplysninger per i dag. Personvernnemnda har gjort de samme søk som Datatilsynet og kan ikke finne dokumentert at det foreligger mer enn én oppføring på klagers navn ved bruk av tilgjengelige søkemotorer.

Når det ikke kan påvises feilaktige opplysninger, faller forholdet utenfor personopplysningsloven og dermed utenfor Personvernnemndas kompetanse. Saken må derfor avvises.

6 Vedtak

Klagen tas ikke til følge. Datatilsynets vedtak opprettholdes.

Oslo, 21. juni 2006

Jon Bing
Leder