Home

PVN-2002-05  Raddison SAS Plaza Hotell

Innledning.

Personvernnemnda behandlet i sitt møte 26.8.02 ovennevnte sak.
Klagen ble oversendt fra Datatilsynet ved ekspedisjon av 16.7.02, vedlagt sakens dokumenter.
Det har ikke innkommet ytterligere merknader. Klagen er rettidig.

Saksgang.

Datatilsynet gjennomførte varslet kontroll på Plaza Hotell, Oslo, 21.02.2001, se sakens vedlegg 1, varsel om tilsyn av 12.2.02. Dette for å kontrollere om virksomheten oppfylte lovbestemte plikter i forbindelse med fjernsynsovervåkning. Kontrollen ledet til varsel om vedtak, se sakens vedlegg 2, brev av 1.3.02. (Vedlagt fulgte rapport fra kontrollen). Varslet pålegg gjaldt fire forhold:

Stansning av fjernsynsovervåkning av baren, jf POL § 8.
Stansing av billedopptak i forbindelse med overvåkning av basseng/treningslokale, jf POL § 8.
Varsling av fjernsynsovervåkning, jf POL § 40.
Angivelse av behandlingsansvarlig, jf POL § 40.
Rettingsfrist ble satt til tre uker.
Plaza Hotell kommenterte varslet ved udatert brev, se sakens vedlegg 3. Hotellet innrettet seg etter varslet pålegg nr. 3 og 4.
Datatilsynet fattet deretter vedtak som angitt i pkt 1 og 2, se vedlegg 5, brev av 18.4.02.

Datatilsynets vurdering.

Datatilsynet opplyser i utgangspunktet å være skeptisk til overvåkning av bar- og restaurantlokaler idet folk som oppholder seg der vil ha en ekstra forventning om, eller ønske om, diskresjon. Datatilsynet mener derfor at personverninteressen til den enkelte overstiger virksomhetens interesse i å bruke fjernsynsovervåkning for å ivareta de angitte formålene. Overvåkning på dagtid, når baren er stengt, mener DT kan skje uten å komme i konflikt med lovens krav. Datatilsynet uttrykker usikkerhet med hensyn til om overvåkning av bassenget og trimapparatene oppfyller lovens krav. Datatilsynet ga derfor pålegg om at opptak ikke skulle finne sted, mens ren monitorering kunne opprettholdes. Etter å ha fått innrømmet forlenget klagefrist innga klager rettidig klage den 13.6.02, se vedlegg 8. Klager innrettet seg etter påleggene, men påklaget disse.

Klagers anførsler.

I klagen av 13.6 anfører klager at gjestene er tjent med overvåkning også i den tid baren er åpen, forutsatt behørig varsling. I motsetning til Datatilsynet har hotellet ikke mottatt klager på overvåkning av baren. Tvert i mot fremholdes det at utenlandske forbindelser ofte ber om ytterligere sikkerhetstiltak. Klager mener overvåkning er til beste for den enkelte gjest og kan ikke se at dette skulle være problematisk for den enkelte gjest. Det er videre vist til at opptak ikke er tilgjengelig for andre enn ved straffbare handlinger. Hva angår opptak ved svømmebasseng og treningsrom påpeker klager at monitorering uten opptak vil fordre kontinuerlig overvåkning. Det ble videre vist til følsomhet overfor frynsete rykte knyttet til drukninger, matforgiftninger med mer. Datatilsynet har opprettholdt vedtaket.

Personvernnemndas vurdering.

Klagegrunnen er uriktig skjønnsutøvelse ved avveining av interesser, jf personopplysningsloven § 8.

I barens åpningstid er denne betjent og gjestenes behov for sikkerhet vil langt på vei bli ivaretatt ved dette. En fjernsynsovervåkning med opptak vil lett kunne bli oppfattet som krenkende i forhold til gjestenes ønske om diskresjon, slik Datatilsynet har anført. Dette må veies opp mot hensynet til gjestenes sikkerhet og hotellets behov for dokumentasjon av og forebyggelse mot straffbare handlinger. Det nødvendige sikkerhetsbehov skulle være ivaretatt ved at baren er betjent.

Det er ikke i saksfremlegget vist til noen forvaltningspraksis. Ved henvendelse til Datatilsynet er det opplyst at det ikke foreligger noen vesentlig praksis for saker om fjernsynsovervåkning på dette området. Saken må derfor vurderes uten at det foreligger noen presedenser som det kunne være naturlig å se hen til.

Nemnda har intet å bemerke til Datatilsynets vurdering og tar ikke klagen til følge hva angår baren.

I likhet med Datatilsynet anser nemnda at monitorering av basseng/treningsrom er akseptabelt, og at dette ivaretar gjestenes behov for sikkerhet. Nemnda tar heller ikke klagen til følge på dette punkt.

Konklusjon.

Nemnda fattet etter dette slikt vedtak:

"Klagen tas ikke til følge".

Oslo, 03.10.02.

Jon Bing
Leder