Vedtak 2002

KLAGESAK 2002/8

Klage på Datatilsynets vedtak om overføring av biologisk materiale fra Ullevål sykehus til forskeren
Datatilsynet hadde pålagt klager (et sykehus) å slette biologisk materiale med tilhørende personopplysninger som var blitt "gjenglemt" ved sykehuset da den forsker som hadde konsesjon fra Datatilsynet til å behandle opplysningene, forlot sykehuset ved skifte av stilling. Nemndas flertall kom til at biologisk materiale ikke i seg selv representerer personopplysninger. Nemnda sluttet seg til Datatilsynet i synet på at klager ikke hadde rett til fortsatt å oppbevare eller behandle de tilknyttede opplysninger. Nemnda fant imidlertid at personopplysningsloven § 46 ikke ga hjemmel til å påby overføring av opplysninger til forskeren som hadde konsesjon til å utnytte dem, og påbød derfor sletting av opplysningene. (dissens).

KLAGESAK 2002/7

Klage på Datatilsynets vedtak om opphør av bruk av fødselsnummer
Klage på Datatilsynets vedtak om opphør av bruk av fødselsnummer - Norskespill.no AS. PVN finner det ikke nødvendig for identifikasjon av spillere å benytte fødselsnummer, Datatilsynets vedtak opprettholdes.

KLAGESAK 2002/6

Klage på Datatilsynets vedtak i sak om delvis avslag på konsesjonssøknad fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Klage på Datatilsynets vedtak i sak om delvis avslag på konsesjonssøknad fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) - Dissens 4-3Saken gjaldt gjenbruk av opplysninger etter forskningsprosjektet "Injiserende narkotikamisbruk i Oslo" i et oppfølgingsprosjekt "Narkotikadødsfall blant sprøytemisbrukere - en oppfølgingsstudie av personer rekruttert ved sprøytebussen". Datatilsynet ga delvis avslag for så vidt det gjaldt kobling av opplysninger mot enkelte registre hvor respondentene ikke i mellomtiden var avgått ved døden. Personvernnemndas flertall fant at samfunnets interesse i behandlingen klart ville overstiger ulempene den kunne medføre for den enkelte, og at Datatilsynet derfor sto fritt til å gi konsesjon, jfr personopplysningsloven § 33 sml §§ 8.9 og 11. Nemnda fant også at det kunne gjøres unntak fra informasjonsplikten i personopplysningsloven § 20.

KLAGESAK 2002/5

Klage på pålegg om opphør av fjernsynsovervåkning m.v.
Klage på pålegg om opphør av fjernsynsovervåkning m.v. - Raddison SAS Plaza Hotell. Fjernsynsovervåkning av bar vil lett kunne bli ansett som krenkende i forhold til gjestenes ønske om diskresjon. Det nødvendige sikkerhetsbehov skulle være ivaretatt ved at baren er betjent. Monitorering av svømmebasseng/treningsrom ble funnet akseptabelt, men ikke opptak. Klagen ble derfor ikke tatt til følge.

KLAGESAK 2002/4

Klage på vedtak om ikke å rette eller slette opplysninger i styreprotokoll
Klage på vedtak om ikke å rette eller slette opplysning i styreprotokoll. Spørsmål om det forelå saksbehandlingsfeil, forholdet til personregisterbegrepet, om uriktige eller ufullstendige opplysninger var registrert var tema. Nemnda sluttet seg til Datatilsynets vurderinger.

KLAGESAK 2002/3

Anmodning om at Personvernnemnda skal gi pålegg til Datatilsynet i sak om innsyn i Den norske Bank ASA
Anmodning om at Personvernnemnda skal gi pålegg til Datatilsynet i sak om innsyn i Den norske Bank ASA. PVN slutter seg til Datatilsynets lovforståelse og vurdering om at det er rett til fullt innsyn i bankens datamaskinbaserte registre. Datatilsynets vedtak opprettholdt.

KLAGESAK 2002/2

Klage på Datatilsynets avslag om forlenget lagring av billedopptak
Avslag på søknad om dispensasjon om forlenget lagring av billedopptak - Posten Norge BA. Opptak ved minibank plassert direkte utenfor banklokaler. Avslaget omgjort, blant annet under henvisning til at overvåkingen også representerte økt sikkerhet for brukerne av minibanken.

KLAGESAK 2002/1

Klage på Datatilsynets avslag om forlenget lagring av billedopptak
Avslag på søknad om dispensasjon om forlenget lagring av billedopptak - A-møbler AS. Spørsmål om lagring av videoopptak ved kasse med sikte på sikring av bevis ved misbruk av kredittkort mv. Avslaget opprettholdt.